แผนการดำเนินงาน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์

จุดมุ่งหมายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะยาว จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยพลังและการมีส่วนร่วม …

รายงานการกำกับติดตาม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี