ข่าวสาร /กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร / กิจกรรม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การประชุมหัวหน้างานกองกลาง ครั้งที่ 1/2567

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การประชุมหัวหน้างานกองกลาง ครั้งที่ 4/2565

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การประชุมหัวหน้างานกองกลาง ครั้งที่ 7/2563

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี