งานธุรการและสารบรรณ

  

งานเลขานุการ

  

งานยานพาหนะ

ประจำสำนักงาน

ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจำศูนย์อาหาร

ประจำศูนย์หนังสือ

ประจำหอพักนักศึกษา