กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนกลยุทธ กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

กองกลาง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ในการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารกำหนดนโยบายไว้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2564) และร่วมกันขับเคลื่อนแผนงาน โครงการให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้
  
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนกลยุทธ กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กองกลาง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ในการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารกำหนดนโยบายไว้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563) และร่วมกันขับเคลื่อนแผนงาน โครงการให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้