จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของการวางแผนระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายในอีก 20 ปี ข้างหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579

จุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระยะยาวแผนยุทธศาสตร์ฯ จะบังเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยพลังและการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการและแปลงแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

อย่างไรก็ตามการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 สำเร็จลุล่างได้เป็นอย่างดีนั้นเกิดจากการทำงานร่วมกันของประชาคมมหาวิทยาลัยทุกส่วน และผุ้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผุ้ทรงคุณวุฒิได้เสียสละ เวลาให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ