ป รั ช ญ า

  

บริการเด่น เน้นพัฒนา เพิ่มคุณค่ามหาวิทยาลัย

วิ สั ย ทั ศ น์

  

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการประสานงาน พัฒนา

และการให้บริหาร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล

พั น ธ กิ จ

  

1. ส่งเสริม พัฒนา การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาวะการท างาน
และสร้างความเป็นมืออาชีพ

2. ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการบริหาร การให้บริการทุกด้าน และพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน

3. ปรับปรุง พัฒนา ระบบบริหารงานบุคคล สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม

4. ส่งเสริม พัฒนา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

5. ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากร ออกแบบ วางแผนภูมิสถาปัตย์
และระบบสาธารณูปโภคให้เกิดความสมดุล เพื่อประโยชน์สูงสุด