ป รั ช ญ า

  

บริการเด่น เน้นพัฒนา เพิ่มคุณค่ามหาวิทยาลัย

วิ สั ย ทั ศ น์

  

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการประสานงาน พัฒนา

และการให้บริหาร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล

พั น ธ กิ จ

  

1. ส่งเสริม พัฒนา การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาวะการทำงานและสร้างความเป็นมืออาชีพ
2. ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการบริหาร การให้บริการทุกด้านและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน
3. ปรับปรุง พัฒนา ระบบบริหารงานบุคคล สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
4. ส่งเสริม พัฒนา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากร ออกแบบ วางแผนภูมิสถาปัตย์และระบบสาธารณูปโภคให้เกิดความสมดุล เพื่อประโยชน์สูงสุด