เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กองกลาง ได้ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยนางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้างานกองกลาง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย รองอธิการบดี

ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการรายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 อีกทั้งการรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานกองกลาง และหารือประเด็นปัญหา อุปสรรค์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน

นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการกองกลาง

ภาพการประชุม