แบบประเมินความพึงพอใจ

ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากองกลาง ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ประเมินแต่อย่างใด