รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม

รองอธิการบดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดการประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15 – 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม  พร้อมด้วยนางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ผู้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้างานกองกลาง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียง

นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์

ผู้อำนวยการกองกลาง

เมื่อประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้อำนวยการและหัวหน้างานกองกลาง อย่างเป็นกันเอง จากนั้นในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหารือต่อระเบียบวารการประชุมต่าง ๆ โดยมีหัวข้อพิจารณา อาทิ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายงนการติดตามรายจ่ายงบลงทุน งบประมาณ พ.ศ. 2567 รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดโครงการ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 และปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน