ติดต่อเรา

แผนที่การเดินทาง

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
1 หมุ่ 20 ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์
จังหวัดปทุมธานี 13180

เบอร์โทรติดต่อ :

เบอร์สายนอก 02 – 909 – 1753
เบอร์สายใน 316  ,  315

ที่ตั้ง :

ห้องพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

E – Mail :

General@vru.ac.th