รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
รองอธิการบดี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในหัวข้อการอบรมเรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์กรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาล พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ในการอบรมมุ่งเน้นให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในประมวลจริยธรรมขององค์กร อันต้องต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมสร้างสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย และสร้างค่านิยมในการปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ

ภาพบรรยากาศการอบรม