รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหารและบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ในการเข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย  เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

โดยคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ

การกำหนดระดับตำแหน่ง โดยการประเมินค่างาน

การแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ชำนาญการ)

การแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบจาก : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานสือสารองค์การและการตลาด และงานเลขานุการ