เป้าประสงค์

1. เพื่อสร้างความร่วมมือ ความตระหนัก และจิตส านึกร่วมกันของบุคลากรทุก
ฝ่ายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ
2. เพื่อให้การบริหารจัดการ การให้บริการมีประสิทธิภาพ และบังเกิดความพึง
พอใจของผู้รับบริการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาอย่างความถูกต้องและเป็นธรรมภายใต้
หลักแห่งธรรมาภิบาล
4. เพื่อให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่พอใช้ มีภูมิสถาปัตย์ที่ร่มรื่น ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถใช้สาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอและปลอดภัย

นโยบาย

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ขั้นตอนและระยะเวลาของการให้บริการของแต่ละหน่วยงานลดลง
3. ภูมิสถาปัตย์มีความสวยงาม ร่มรื่น สร้างบรรยากาศในการทำงานและ
การศึกษาอย่างมีความสุข
4. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น เช่น โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การบริการสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งเป็น
ประจำ และการให้บริการสถานที่จัดกิจกรรมให้กับท้องถิ่น เช่น จัดประชุม สัมมนา และงานพิธีต่างๆ